शेवटची संधी म्‍हणून गुंठेवारी नियमानुकूलचे प्रस्‍ताव ऑफलाईन पध्‍दतीने स्विकारल्‍या जाणा-या कामाला 31 ऑगस्‍ट 2023 पर्यंत मुदतवाढ – कविता व्दिवेदी, मनपा आयुक्‍त तथा प्रशासक.

शेवटची संधी म्‍हणून गुंठेवारी नियमानुकूलचे प्रस्‍ताव ऑफलाईन पध्‍दतीने स्विकारल्‍या जाणा-या कामाला 31 ऑगस्‍ट 2023 पर्यंत मुदतवाढ – कविता व्दिवेदी, मनपा आयुक्‍त तथा प्रशासक.

अकोला दि. 12 जूलै 2023 – महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, 2001 यात सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम दिनांक 12 मार्च, 2021 अन्वये अकोला महानगरपालिका क्षेत्रा अंतर्गत गुंठेवारी भुखंड/इमारत नियमानुकूल करण्याबाबत ऑनलाईन पध्दतीने मंजुरी प्रदान करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती. मात्र उक्त प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक कारणास्तव मंजूरी प्रदान करण्यास विलंब होत असल्याचे तसेच नागरीकांना अकारण त्रास होत असल्याचे प्रशासनाचे निदर्शनास आले होते.

त्‍या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाव्‍दारे नागरिकांना अधिक सोईचे व्‍हावे यासाठी विशिष्ट कालावधी करिता ऑफलाईन पध्दतीने गुंठेवारी नियमानुकूल करण्याबाबतचे प्रस्ताव स्विकारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते, व त्‍याची मुदत संपुष्‍टात होती परंतू नागरिकांकडून यासाठी भेटणारे प्रतिसाद लक्षात घेता आणि नागरिकांच्‍या प्राप्‍त विनंती लक्षात घेता गुंठेवारी नियमाकुलचे प्रस्‍ताव ऑफलाईन स्विकारण्‍यासाठी मनपा आयुक्‍त तथा प्रशासक कविता व्दिवेदी यांच्‍या आदेशान्‍वये शेवटची संधी म्‍हणून 31 ऑगस्‍ट 2023 पर्यंत या कामास मुदतवाढ देण्‍यात येत आहे.

दि. 31/08/2023 पर्यंत गुंठेवारी निमयानुकूल करण्याबाबतचे ऑफलाईन प्रस्ताव हे कार्यालयीन दिवशी अकोला महानगरपालिका सहाय्यक संचालक, नगर रचना, यांचे कार्यालय, तसेच सर्व क्षेत्रिय कार्यालय येथे संपुर्ण आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव स्विकारण्यात येतील कृपया सर्व संबंधीतांनी याची नोंद घ्‍यावी.

गुंठेवारी नियमानुकूल करण्याबाबतचे ऑफलाईन प्रस्ताव हे दि. 31/08/2023 पर्यंतच स्विकारण्यात येतील, या तारखेनंतर प्राप्त होणारे ऑफलाईन प्रस्ताव स्विकारण्यात येणार नाही याबाबत सर्व नागरीक संबंधीत वास्तुविशारद, अभियंता, सर्वेअर, आरेखक यांनी नोंद घ्यावी. तसेच या संधीचा जास्‍तीत जास्‍त लाभ घेण्‍याचे मनपा प्रशासनाव्‍दारे आवाहन करण्‍यात येत आहे.

प्रस्ताव दाखल करण्याकरिता आवश्यक कागदपत्राची सुची या प्रमाणे आहे –

विहित नमुन्‍यात अर्ज, खेरदी खत दि. ३१ डिसेंबर २०२० पुर्वीचे, नमुना ड/गांव नमुना सात, अभियंता यांनी प्रमाणीत केलेला मोजणी नकाशा, खाजगी रेखांकन नकाशाची छायांकित प्रत, क्षतीपुर्ती बंधपत्र (Indemnity Bond Affidavit) लेजर पेपरवर, प्रतिज्ञा पत्र (१०० रू. स्‍टॅम्‍प पेपर Affidavit), स्‍वयंघोषीत प्रमाणपत्र, चालू वर्षाचा मोकळ्या जागेच/इमारतीचा कर भरणा पावती, आधार कार्ड छायाप्रत. Google Map रंगीत फोटो, बांधकाम असल्‍यास स्‍ट्रक्‍चरल स्‍टॅबिलिटी प्रमाणपत्र (आवश्‍यकतेनुसार), विज बिल छायाप्रत, वास्‍तूविशारद/अभियंता/आरेखक यांचेकडील गुंठेवारी अधिनियम अंतर्गत नियमावलीनुसार नकाशा ३ प्रती (अभियंता व अर्जदार यांचे स्‍वाक्षरीसह).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया कॉपी करू नये शेअर करा ,,!! satya ladha news